• Od 8.2. 2021 budeme učiť prezenčne

  Dlho očakávaná pozitívna správa –od 8.2.2021 sa budú učiť žiaci prezenčne. Nie je to síce prezenčné vyučovanie v plnom rozsahu, ale vďaka aj za to.

  Od pondelka 8. 2. 2021 je v prevádzke

  materská škola so všetkými triedami

  • podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je otestovanie zamestnancov MŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy.
  • základná škola  1.-4. ročník
  • podmienkou vstupu žiaka do ZŠ je otestovanie zamestnancov ZŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy.
  • žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
  • ŠKD v mimovyučovacom čase
  • podmienkou vstupu žiaka do ŠKD je otestovanie zamestnancov ŠKD, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy. Ak rodič odovzdal čestné vyhlásenie pri vstupe žiaka do školy, nie je potrebné ďalšie. Žiaci budú v separovaných skupinách podľa tried. Žiak, ktorý ostáva popoludní v ŠKD, musí chodiť na obed do ŠJ.
  • žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí sa nemôžu vzdelávať dištančne
  • podmienkou vstupu žiaka do ZŠ je otestovanie zamestnancov ZŠ, test žiaka,  jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu žiaka,  rodiča aj zamestnancov školy.
  • žiaci ZUŠ (vekovo so žiakmi 1. stupňa ZŠ) hudobný odbor v individuálnej forme  
  • podmienkou vstupu žiaka do ZUŠ je otestovanie zamestnancov ZUŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy. Aj keď rodič odovzdal čestné vyhlásenie pri vstupe žiaka do ZŠ, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie aj v ZUŠ.
  • študenti maturitného ročníka gymnázia 4.G
  • podmienkou vstupu študenta do školy je otestovanie zamestnancov gymnázia, test plnoletého žiaka,  otestovaný jeden rodič / zákonný zástupca žijúci so študentom  v spoločnej domácnosti, ak nemá študent ku dňu nástupu do školy 18 rokov,  a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu plnoletého žiaka/  rodiča aj zamestnancov školy.


  • školská jedáleň pri MŠ aj pri ZŠ
  • strava sa poskytuje deťom, žiakom, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (učia sa v škole) a zamestnancom školy.
  • Všetci zamestnanci, deti MŠ a  žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ vzdelávaní prezenčne, ktorí boli prihlásení na stravu pred prerušením vyučovania a prechodom na dištančné vzdelávanie a  majú zaplatené poplatky, sú na obedy prihlásení už od pondelka 8.2.2021.
  • Ak nechcú odobrať obed, dieťa do MŠ nepríde, musia sa odhlásiť cez aplikáciu edupage alebo telefonicky:

  -  u vedúcej ŠJ  ZŠ  Ivety Pichnarčíkovej , tel.0911 420 094,

  MŠ - u vedúcej ŠJ MŠ Tatiany Pichnarčíkovej , tel. 0911 346 751

                      najneskôr do 6.00 v daný deň.

  • žiaci 2. stupňa ZŠ  a gymnazisti na dištančnom vzdelávaní si môžu prevziať obed pri výdajnom okienku so vstupom od kancelárie vedúcej ŠJ ZŠ. Nemôžu sa naobedovať v ŠJ. Títo žiaci sa na obed musia prihlásiť do 6.00 hod. v daný deň, najlepšie deň vopred.


  Čestné vyhlásenia sú k dispozícii na stiahnutie na www.spos231ssv.edupage.org

  cestne_vyhlasenie_-_ziak__rodic_08022021.docx​​​​​​​

  A pre tých rodičov, ktorí nemajú možnosť si ich vytlačiť, budú pripravené   na odbernom mieste v kultúrnom dome.

  Prevádzka školy bude za dodržiavania  prísnych pandemických opatrení a rešpektovania nariadení hlavného hygienika.

  Pri vstupe do budovy dieťa, žiak, rodič musí použiť dezinfekciu na ruky, deťom, žiakom bude meraná teplota.

  Každý musí mať pri vstupe a počas pobytu v škole rúško. Prosím rodičov, aby svojim deťom dali aj rezervné rúška.

  Deti v MŠ sa budú riadiť pokynmi pani učiteľky. Aj deťom  v MŠ sa odporúča nosenie rúšok.

  Veríme, že rozhodnutie pustiť žiakov do školy bolo správne. Len dodržiavaním opatrení môžeme  predísť nákaze a dokážeme, že aj žiakov 2. stupňa  a gymnazistov môžu pustiť do školy.

 • Prezenčné vyučovanie až po vianočných prázdninách

  Vážení rodičia, milí žiaci!

         Zisťovali sme  záujem o prezenčnú výučbu na základe  rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810, kde  podmienkou vstupu do školy od 7.12.2020  je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19   žiakov, jedného rodiča a zamestnancov školy.

          Zriaďovateľ  a riaditeľka školy  rozhodli, že prezenčné vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka ZŠ (okrem výnimiek), študentov gymnázia a žiakov ZUŠ  bude až v januári po skončení vianočných prázdnin.

 • MATERSKÁ ŠKOLA otvorená aj v lete

  Na základe prieskumu a záväzných vyjadrení rodičov, že ich deti budú počas leta chodiť do MŠ,  rozhodlo vedenie školy  so súhlasom zriaďovateľa otvoriť MŠ – jednu triedu aj počas mesiacov júl - august. Prevádzka bude v  čase od 7.00 do 16. 00. hod. , bude to zmiešaná trieda. Prevádzka vtedy, keď bude do MŠ chodiť dostatočný počet detí. V prípade, že klesne počet detí na minimum 3 dni po sebe, prevádzka bude od nasledujúceho pondelka prerušená. Rodičia budú o tom včas informovaní.

  V auguste z dôvodu prípravy na nový školský rok bude prevádzka iba do 25.8.2020.

  Keďže sa chystá rekonštrukcia hospodárskej budovy MŠ, je možné, že budú nejaké obmedzenia, o ktorých budú rodičia detí včas informovaní.

  Veríme, že týmto ústretovým krokom pomôžeme rodičom, ktorí potrebujú umiestniť deti v MŠ. Zároveň veríme, že nahlásené deti do MŠ budú chodiť, aby svojou neprítomnosťou neohrozili prevádzku MŠ.

 • Škola otvorená všetkým

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 15.06.2020 rušia ďalšie obmedzenia. Ruší sa maximálny počet žiakov v triede a rušia sa aj obmedzenia v skupinách.

  Prevádzka ŠKD  v súlade s rozhodnutím ministra bude od 15.6.2020  v čase od 11.00 do 15.30 hod.

  Výdaj obedov ostáva podľa pôvodného  pokynu, pripomínam žiakom, ktorí prídu do školy od 22.6.2020, teda tí, ktorí doteraz do školy nechodili, hlavne žiaci 6.-9. ročníka ZŠ a gymnazisti, aby sa na obed prihlásili. V opačnom prípade obed nebudú mať.

   

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa žiaci 6. – 9. ročníka a stredných škôl môžu od 22.06.2020 vrátiť do škôl. Aj napriek tomu, že účasť žiakov v škole je naďalej dobrovoľná a rešpektujem rozhodnutie pána ministra,  apelujem na Vás, rodičia, aby ste zvážili, či je nutné nechať svoje deti doma, lebo to môžete.   S ukončením školského roka súvisí nielen uzatvorenie známok, ale aj odovzdávanie učebníc a aj príjemnejšie činnosti, ako napríklad ocenenie žiakov za výborný prospech, dochádzku, úspechy na súťažiach a samozrejme rozlúčka s deviatakmi.  Ak už pre nič iné, určite budú musieť prísť odovzdať učebnice. Nie dobrovoľne, musia! 

   

  Budú Vás kontaktovať triedni učitelia, aby zistili, ako je to s nástupom Vašich detí do školy, prosím o ústretovosť a súčinnosť.

   

  Pripomínam, že žiaci počas prerušenia vyučovania v školách mali dištančné vzdelávanie, vyučovanie ako také nebolo zrušené. Boli aj takí žiaci, ktoré túto situáciu využili na ničnerobenie, vyhovárali sa na nefungujúcu techniku, ak sme za nimi vyslali asistentku, neotvárali, nereagovali na výzvy vyučujúcich, na komunikáciu. Nemajú poplnené úlohy, nemajú odovzdané zadania a pod. aj napriek tomu, že sme redukovali učivo a rámcový učebný plán. Následne ani nenastúpili alebo nenastúpia do školy, keď je  možnosť.  Tí žiaci budú mať problém s ukončením školského roka , budú musieť byť v auguste  komisionálne preskúšaní, aby mohli postúpiť do vyššieho ročníka.

  Vážení rodičia, myslíte si, že v lete sa doučia to, čo teraz zanedbali? Kto  im bude pomáhať, vysvetľovať učivo? Nepracovali doteraz, donútite ich pracovať v horúcom lete?

   

   

   

   

   

 • Otvárame základnú školu 1.-5. ročník

  Vážení rodičia!

  Dočkali sme sa, aspoň čiastočne, otvorenia školy. 1. jún je Medzinárodným dňom detí, ktorý tento rok oslávia deti MŠ a  žiaci 1.- 5. ročníka ZŠ nástupom do školy. Bude to pre nich adaptačný deň, plný hier a  rozprávania.

  Vďaka tomu, že ste včas poskytli informácie, ktoré sme zisťovali prostredníctvom triednych učiteliek,  máme pripravenú školu na vyučovanie.  Je však potrebné, aby ste aj naďalej poskytovali súčinnosť, lebo škola, ŠKD aj  ŠJ  budú spoľahlivo fungovať, keď dodržíme všetci hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

  1. V prvom rade musia byť deti, žiaci, ktoré majú nastúpiť do školy, zdravé. Budeme im každý deň pri vstupe do budovy merať teplotu. Pri zvýšenej teplote nad 37°C   nebude prijatý  žiak do ZŠ.
  2. Pri nástupe do ZŠ alebo po vynechaní dochádzky na 3 a viac dní, vypisuje rodič čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
  3. Žiaci prichádzajú do školy v rúškach, používajú ich aj pri stretnutí so spolužiakmi, na chodbe mimo vyučovacieho procesu. Počas vyučovania dodržiavajú pokyny vyučujúcich. Jedno rezervné rúško majú odložené v taške.
  4. Je nutné použiť pri príchode do budovy dezinfekciu, ktorá je v bezdotykových dávkovačoch.
  5. Do budovy ZŠ je vstup rodičom, sprievodu detí zakázaný.
  6. Žiaci sa zdržiavajú v šatni minimálny čas, je potrebné počkať, aby sa tam nestretalo veľa osôb. Najviac 2 žiaci.
  7. Ak po žiaka do ŠKD prichádza súrodenec, musí mať minimálne 10 rokov.  Po dieťa nemá prichádzať osoba, ktorá nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
  8. Žiaci odchádzajú do svojich tried, nezdržiavajú sa na chodbách.
  9. Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín v súlade s upraveným rámcovým učebným plánom, najdlhšie do 12.30 – prispôsobíme to autobusom. Niektorí budú mať vyučovanie aj po obednej prestávke.
  10. Žiaci, ktorí nepokračujú v ŠKD, po skončení vyučovania odchádzajú priamo domov.
  11. Vyučovanie bude organizované okrem klasických hodín aj blokovo, budú mať čo najviac hodín vonku, na čerstvom vzduchu – za priaznivého počasia.
  12. Žiaci sa ani pri pobyte vonku nemôžu združovať a kontaktovať so žiakmi z iných tried.
  13. Krúžková činnosť nebude.
  14. Využívanie telocvične nebude ani na vyučovacie hodiny, ani na pobyt v ŠKD.
  15. Žiaci si umývajú ruky dezinfekčným mydlom a utierajú si ich do papierových vreckoviek zo zásobníka.

   

   

  Školský klub detí

  1. Skupiny do ŠKD budú vytvorené podľa toho, ako sú žiaci dopoludnia v triedach.
  2. Prevádzka ŠKD je do 15.00 hodiny.
  3. Žiaci 3. a 4. ročníka majú triedy ŠKD v hlavnej budove ZŠ.
  4. Rodič nesmie vojsť do budovy, najviac do vestibulu, následne mu služba privedie jeho dieťa z ŠKD.

   

  Školská jedáleň

  1. Výdaj stravy v školskej jedálni bude od 10.30 do 13.00. hod. Žiaci budú chodiť na obed podľa harmonogramu.
  2. V jedálni môžu obedovať iba tí žiaci, ktorí sa zúčastnili na vyučovaní.
  3. Žiaci, ktorých rodičia záväzne nahlásili do školy a na obed od 1.6. 2020, sa z obeda odhlasujú cez aplikáciu edupage.org alebo telefonicky, ako bolo zaužívané pred prerušením vyučovania.
  4. Nárok na obed majú – ale nemôžu sa naobedovať v jedálni-  aj žiaci, študenti, ktorí majú dištančné vzdelávanie doma. Oni sa na obed musia prihlásiť cez aplikáciu edupage.org alebo telefonicky vedúcej jedálne. Kontakt: Iveta Pichnarčíková, 0911 420 094.
  5. Obed im môže prísť odobrať rodič alebo dospelá osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti do jednorazového obedového boxu, nie do obedára. Obedové boxy máme zakúpené, nebudeme vydávať stravu do donesených boxov. Obed  môžu odobrať, prísť na obed do školskej jedálnevo vyhradenom čase od 12.30 do 13.15 hod. vo vyhradenom priestore. Musia rešpektovať pokyny zodpovednej osoby v jedálni.
  6. Pri vstupe do jedálne musia všetci stravníci aj osoba, ktorá prišla po obed, použiť dezinfekciu z bezdotykového stojana.
  7. Stravníci si neberú  sami taniere ani príbory.
  8. Sadajú si k stolom podľa pokynov, najviac dvaja oproti sebe.
  9. Po skonzumovaní jedla  čakajú na vyučujúceho a spoločne odchádzajú do ŠKD, na ďalšie vyučovanie alebo domov.
 • Svitá na lepšie časy

  Vážení rodičia!

  Svitá Vám  na lepšie časy, od 1.6.2020 otvárame MŠ aj ZŠ : 1.-5. ročník.

  Účasť žiaka na vyučovaní je na báze dobrovoľnosti, to znamená, ak má rodič obavy z nakazenia svojho dieťaťa v kolektíve, nemusí ho do školy, škôlky posielať.

  Preto Vás prosím, kontaktujte triednych učiteľov svojich detí, resp. oni Vás budú kontaktovať, aby ste sa záväzne vyjadrili, či Vaše dieťa bude alebo nebude do školy chodiť.  

  Zároveň prosím o vyjadrenie, či bude chodiť na obedy do školskej jedálne a  či bude navštevovať školský klub detí – družinu. Upozorňujem, že vyučovanie môže byť organizované aj blokovou formou, preto by som prosila, aby všetky deti chodili na stravu v ŠJ.

  Toto vyjadrenie potrebujeme do piatka, 22.5.2020 , aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku MŠ, ZŠ, ŠKD aj ŠJ.

  1.6. 2020 pri nástupe detí do školy, škôlky bude potrebné vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, to nájdete na www. spos231ssv.edupage.org , prípadne si ho môžete prísť vyzdvihnúť do kancelárie v ZŠ, alebo ho budete môcť vyplniť 1.6.2020 ráno pred školou, kde budú tlačivá pripravené. Ale vyplniť to musí rodič, príp. zákonný zástupca, nie žiak sám! Bez tohto vyhlásenia nebude môcť byť Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie v škole, škôlke. Nie je potrebné k tomu potvrdenie od lekára, ide len o Vaše čestne vyplnené vyhlásenie, že je žiak zdravý.

  Deťom, žiakom bude meraná teplota, preto v škole budú iba zdravé deti.

   

  Ďakujeme za pomoc aj pochopenie.

                                                             Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

 • Rada školy

   

  Voľby  do Rady školy  pri Spojenej škole Spišská Stará Ves

  Funkčné obdobie doterajšej rady školy skončilo 2.5.2020. V súlade s vyhláškou č.291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia  orgánov školskej samosprávy riaditeľka školy na základe výzvy primátora Mesta Spišská Stará Ves vyhlásila voľby do Rady školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves. Tie sa uskutočnili za prísnych hygienických opatrení  v areáli sídla školy , pred budovou ZŠ, Śtúrova 231/123, Spišská Stará Ves dňa 8.4.2020.

  Za pedagogických zamestnancov budú v RŠ Mgr. Penxová Daniela a  Mgr. Krajgerová Daniela.   

  Poradie náhradníkov: Mgr. Kostková Zuzana,  Bc. Kačica František, DiS.art, Bc. Mláková Katarína.

  Za nepedagogických zamestnancov zvolili Ing. Antóniu Kolodzejovú, náhradníčka Iveta Pichnarčíková.

  Rodičov budú zastupovať: Mgr. Krettová Jana, Mgr. Plevíková Monika, Ing. Výrostek Marek, PhD.

  Náhradníci: Kronová Jana, Michlíková Zuzana, Ing. Kurňava Tomáš, PhD.

  Študenti zvolili do RŠ Lenku Kováčikovú, náhradníci: Diana Trulíková, Sofia Eva Graindová.

  Zástupcovia zriaďovateľa  v RŠ :Viera Jurkovičová, Bc. Anna Horníková, Peter Minčík, Bc. Juraj Krempaský.

  Nová RŠ začala svoju činnosť  po ustanovujúcom zasadnutí, na ktorom si zvolili spomedzi seba predsedníčku, ktorou sa stala Mgr. Daniela Krajgerová. Tá doručila zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia primátorovi, ktorý ju podpísal. Od 3.5.2020 je nová RŠ funkčná.

  Ďakujem za činnosť v RŠ členom, ktorí zastupovali jednotlivé zložky v predchádzajúcom funkčnom období, Ing. Jánovi Kurňavovi , Tímei Budzákovej a Jozefovi Graindovi. Veľké poďakovanie patrí Mgr. Anne Kafkovej, ktorá vykonávala funkciu predsedníčky RŠ od roku 2004.

                                                                         Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

   

   

 • Voľby do Rady školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi

  Vážení rodičia,

  napriek tomu, že vzdelávanie v školách je prerušené, Vaše deti sa vzdelávajú dištančnou formou doma za značnej podpory Vás , rodičov, život ide ďalej a s tým aj rôzne termíny.

  1.5.2020 uplynie funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi. Preto Vás prosím, vážení rodičia, príďte dňa 8.4.2020 v čase od 11.00 do 13.00 do ZŠ odovzdať svoj hlas vo voľbách za rodičov.

  Voľby budú pre všetky organizačné zložky, teda pre MŠ, gymnázium, ZŠ aj ZUŠ, vo volebnej miestnosti pred budovou, resp. v  budove  ZŠ.

  Voliť budete 3 zástupcov rodičov z Vami navrhnutých kandidátov. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom budú označené, zakrúžkované alebo  podčiarknuté 3 mená, prípadne 2,/1.

  Prosím Vás, dodržte hygienické opatrenia: ochrana nosa a úst, rukavice, vlastné pero a rozostupy 2 metre od seba.

  Verím, že týmto krátkym pobytom v škole neprídete do kontaktu s nákazou.

  V prípade, že Vaše deti nechali v škole vrecúška s úborom na telesnú výchovu alebo nejaké iné osobné veci, ak budete chcieť, budete si ich môcť prevziať.

  Ak Vám daný čas  nevyhovuje, škola a volebná komisia bude od 10.00 k dispozícii. Verím, že prídete v čo najväčšom počte.

   

  Ďakujem Vám za pochopenie a účasť.

                                     Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves  oznamuje, že  slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2.9.2019 o 9.00 hod v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi (po sv. omši).

  Po otvorení idú žiaci do školy, každý do svojej organizačnej zložky, kde budú dostávať učebnice. Prosím žiakov, aby si priniesli aj prezuvky a dochádzkový číp.  

 • Absolventský koncert a výstava prác žiakov ZUŠ

 • K o s t e l n i č á k o v o r n a m e n t 2019

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ
 • Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Riaditeľka Spojenej školy  Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade so  zákonom  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 oznamuje, že    udeľuje riaditeľské voľno   žiakom Spojenej školy Spišská Stará Ves dňa 4.4.2018 z dôvodu výluky dodávky elektrickej energie v niektorých budovách školy, čím  je sťažené zabezpečenie plynulej prevádzky.

  Riadne vyučovanie  začne dňa 5.4.2018 vo všetkých organizačných zložkách.

   

   

   

 • Predvianočný koncert žiakov ZUŠ

 • DEŇ GYMNÁZIA - 60 rokov strednej školy v Spišskej Starej Vsi

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude  pre organizačné zložky ZŠ , gymnázium a ZUŠ v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi  4.9.2017 o 9.00 hod. (po svätej omši, ktorá bude o 8.00 v kostole) .  Potom si pôjdu žiaci prevziať do svojich tried učebnice, preto je potrebné priniesť tašky a prezúvky. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 5.9. 2017.

 • Vyplácanie dopravného

  Vyplácanie dopravného

  Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 ( t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Absolventský koncert ZUŠ

  Absolventský koncert ZUŠ

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined