O škole

Profil školy

Školským rokom 2011/2012 sa začala nová etapa  v školstve v Spišskej Starej Vsi, pretože k 30.8. 2011 nastala zmena zriaďovateľa Gymnázia v Spišskej Starej Vsi - z Prešovského samosprávneho kraja na Mesto Spišská Stará Ves. K 31.8.2011 zanikli všetky školy a školské zariadenia ( ZŠ, G,MŠ,CVČ) v meste ako samostatné právne subjekty. MŠ SR vyradilo subjekty ako samostatné právne subjekty a súčasne zaradilo Spojenú školu, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves do siete škôl a školských zariadení v súlade s § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky školy boli následne uznesením MsZ   95/8-8/2011 zaradené do nového právneho subjektu - Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves.

Spojená škola na základe zriaďovacej listiny č.1/2011 zo dňa 25.8.2011 vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Spojená škola na základe zriaďovacej listiny a jej dodatkov má štyri organizačné zložky:

Základná škola, Štúrova 231 /123, Spišská Stará Ves,

Gymnázium , Slov. nár. povstania 3 /5, Spišská Stará Ves,

Materská škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves,

od 1.9.2015 Základná umelecká škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves, s elokovaným pracoviskom v Spišských Hanušovciach od 1.9.2016.

Súčasti školy:

Školský klub detí, Štúrova 231/119, Spišská Stará Ves  ,

Školská jedáleň, Štúrova 231/119, Spišská Stará Ves ,

Školská jedáleň, Štúrova 232 /131, Spišská Stará Ves ,

Centrum voľného času, Štúrova 232/129, Spišská Stará Ves .

Primátor mesta v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z.  poveril riadením tejto školy od 1.9.2011 Mgr. Annu Kromkovú. Každá organizačná zložka má svojho zástupcu. Poverená riaditeľka ustanovila do funkcie zástupcu riaditeľky školy pre gymnázium Mgr. Jána Džunku, zástupkyňami RŠ v ZŠ sú Mgr. Milada Krišáková a Ing. Anna Mikulová, v MŠ je zástupkyňou RŠ Alžbeta Boženská.  CVČ Šťastenko má svoju vedúcu vychovávateľku, ktorou je Mária Dlhá. 5. septembra 2011 do školy nastúpilo 343 žiakov ZŠ, 173 žiakov dennej formy štúdia v gymnáziu a 45 žiakov na večernú formu štúdia v gymnáziu, MŠ má 73 detí, v ŠKD máme 3 oddelenia s počtom 75 detí, v CVČ máme 883 zapísaných členov. Spojená škola má v školskom rou 2011/2012 spolu 88 zamestnancov, z toho 63  pedagogických zamestnancov a 25 nepedagogických.

Zánikom škôl ako samostatných právnych subjektov zanikli aj školské rady vo všetkých týchto subjektoch.  V novembri prebehli v súlade so zákonom 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 291/2004Z.z. MŠ SR , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení voľby do novej školskej rady. Ustanovujúce zasadnutie Školskej rady pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi sa uskutočnilo dňa 28.11. 2011. Školská rada má 11 členov.  Na ustanovujúcom zasadnutí ŠR si zvolili členovia ŠR predsedníčku, stala sa ňou Mgr. Anna Kafková. Dňa 09.02.2012 sa v budove Základnej školy konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Spojenej školy. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves úspešnú kandidátku Mgr. Annu Kromkovú. Zriaďovateľ vymenoval dňa 01.03.2012 do funkcie riaditeľa Spojenej školy Mgr. Annu Kromkovú na funkčné obdobie 5 rokov.

K 1.9.2015 nastala organizačná zmena vo funkcii zástupcov, Mgr. Milada Krišáková je zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ, ŠKD a ZUŠ., Ing. Anna Mikulová je zástupkyňa pre 2. stupeň ZŠ a CVČ.

23.12.2016 zverejnil  zriaďovateľ podmienky a kritériá na nové výberové kkonanie na riaditeľa školy. Dňa 9.2. 2017 bolo výberové konanie na riaditeľa školy, jedinou kandidátkou bola súčasná riaditeľka, splnila kritériá výberovíého konania a ŠR ju navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie. Zriaďovateľ vymenoval na funkčné obdobie 5 rokov od 1.3. 2017 do funkcie RŠ Mgr. Annu Kromkovú.

Od 1.8 2017 je zástupkyňou pre ZUŠ  Ing. Iveta Simčišinová, zástupkyňou pre gymnázium RNDr. Mária Semančíková.

K 1. 7. 2019 nastala zmena aj vo funkcii zástupkyňa pre ZŠ, stalasa ňou Mgr. Mária Raková.

Výchovno- vzdelávací proces v Spojenej škole prebieha v pôvodných priestoroch organizačných zložiek. Pre činnosť ZUŠ v Spišskej Starej Vsi sme vytvorili 2 výtvarné ateliéry v priestoroch budovy trelocvične, tanečnú a koncertnú sálu v priestore v 3. pavilóne MŠ na prízemí.  Na EP ZUŠ v Spišských Hanušovciach prebieha vyučovanie v prenajatých priestoroch  v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce.

Od 1.9.2019 má MŠ 4 triedy, štvrtá trieda je v pôvodných priestoroch, ktoré boli dočasne využívné na činnosť CVČ. Mimoškolská činnosť a krúžková činnosť CVČ je organizovaná v priestoroch tried, telocviční a v areáli školy.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined