PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 116
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Ján Džunko Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13 91
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Milada Krišáková Finančná gramotnosť do škôl 10 125
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Ing. Anna Mikulová Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 92
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ladislav Babík Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 61
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Františka Bednarčíková Predatestačné -30 60
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
PaedDr. Katarína Bieľaková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35 77
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Alžbeta Boženská Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 79
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Školský manažment v materskej škole 15
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Mgr. Miloslav Cisko Predatestačné -30 100
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Margita Čačíková Myšlienkové mapy vo výučba 15 46
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Mária Čarnogurská Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 98
Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Ján Gemza Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 136
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Bc.Karina Graindová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Ľudmila Harabinová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 93
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Maya Howard Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 83
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Predatestačné -30
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Anna Kafková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 82
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 10
Mgr. Daniela Krajgerová Myšlienkové mapy vo výučba 15 70
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ivana Kurňavová Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9 12
Digitálne technológie v materskej škole 11
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Predatestačné -60
Mgr. Helena Lešková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 31
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Marta Mareková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 136
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Helena Marhefková Finančná gramotnosť do škôl 10 86
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Bc.Katarína Mláková Nadané deti v materskej škole 9 38
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Obsahová reforma v materskej škole 10
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Mgr. Marta Ovcarčíková Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10 76
Predatestačné -60
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Lýdia Ovšonková Finančná gramotnosť do škôl 10 31
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Daniela Penxová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 94
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Raková Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10 132
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Tvorba školského kurikula 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
RNDr. Mária Semančíková Finančná gramotnosť do škôl 10 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Ing. Iveta Simčišinová Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 86
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Mgr. Anna Skotzke Myšlienkové mapy vo výučba 15 30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ján Stanko Myšlienkové mapy vo výučba 15 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Viera Stanková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Škantárová Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14 116
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Beáta Švienta Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 40
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Emília Tomalová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 64
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Digitálne technológie v materskej škole 11
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Ľudmila Valkovská Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Zuzana Vnenčáková Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 80
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
PhDr. Miroslav Zelina Ľudské práva v edukačnom procese 11 83
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Predatestačné -30
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Výchovný poradca 47


© aScAgenda 2017.0.1015 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2016

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined