PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 124
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Alžbeta Boženská Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10 49
Školský manažment v materskej škole 15
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Ján Džunko Myšlienkové mapy vo výučba 15 91
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Ing. Anna Mikulová Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 100
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
PaedDr. Jana Barľáková Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 60 101
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Františka Bednarčíková Predatestačné -30 60
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
PaedDr. Katarína Bieľaková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 77
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Miloslav Cisko Finančná gramotnosť do škôl 10 100
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Čarnogurská Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 98
Finančná gramotnosť do škôl 10
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Mgr. Ján Gemza Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 136
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Ľudmila Harabinová Finančná gramotnosť do škôl 10 93
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Maya Howard Predatestačné -30 83
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Anna Kafková Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 10
Mgr. Daniela Krajgerová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 84
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Milada Krišáková Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14 133
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Zuzana Kromková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 40
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Ivana Kurňavová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 12
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Digitálne technológie v materskej škole 11
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Predatestačné -60
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Marta Mareková Finančná gramotnosť do škôl 10 136
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Helena Marhefková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 86
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Bc.Katarína Mláková Nadané deti v materskej škole 9 24
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Obsahová reforma v materskej škole 10
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Mgr. Marta Ovcarčíková Predatestačné -60 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Daniela Penxová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 94
Finančná gramotnosť do škôl 10
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Raková Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 72
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Predatestačné -60
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Tvorba školského kurikula 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Mária Semančíková Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Predatestačné -30
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Ing. Iveta Simčišinová Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 86
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Skotzke Myšlienkové mapy vo výučba 15 30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ján Stanko Myšlienkové mapy vo výučba 15 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Stanková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Škantárová Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14 116
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Beáta Švienta Finančná gramotnosť do škôl 10 40
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Bc.Emília Tomalová Predatestačné -60 4
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Digitálne technológie v materskej škole 11
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Ľudmila Valkovská Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Zuzana Vnenčáková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 115
Finančná gramotnosť do škôl 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined