PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 124
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Alžbeta Boženská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 49
Predatestačné -30
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školský manažment v materskej škole 15
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Mgr. Ján Džunko Myšlienkové mapy vo výučba 15 91
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Milada Krišáková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 133
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Anna Mikulová Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 100
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -30
Mgr. Františka Bednarčíková Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
Predatestačné -30
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
PaedDr. Katarína Bieľaková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 77
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Mgr. Miloslav Cisko Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 100
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Predatestačné -30
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Mária Čarnogurská Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 98
Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Ján Gemza Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10 136
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Ľudmila Harabinová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 93
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Maya Howard Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10 83
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predatestačné -30
Predatestačné -30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Anna Kafková Myšlienkové mapy vo výučba 15 90
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Predatestačné -30
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 10
Mgr. Daniela Krajgerová Finančná gramotnosť do škôl 10 84
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ivana Kurňavová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 12
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Digitálne technológie v materskej škole 11
Predatestačné -60
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Marta Mareková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 136
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Mgr. Helena Marhefková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 86
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Katarína Mláková Nadané deti v materskej škole 9 38
Obsahová reforma v materskej škole 10
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Mgr. Marta Ovcarčíková Finančná gramotnosť do škôl 10 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -60
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Daniela Penxová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 94
Finančná gramotnosť do škôl 10
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Mária Raková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 72
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predatestačné -60
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Tvorba školského kurikula 17
RNDr. Mária Semančíková Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ing. Iveta Simčišinová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 86
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Skotzke Myšlienkové mapy vo výučba 15 30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ján Stanko Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 76
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Viera Stanková Myšlienkové mapy vo výučba 15 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Mária Škantárová Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6 116
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Beáta Švienta Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 40
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Emília Tomalová Digitálne technológie v materskej škole 11 4
Predatestačné -60
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Zuzana Vnenčáková Finančná gramotnosť do škôl 10 115
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
PhDr. Miroslav Zelina Príprava vedúcich predmetových komisií 35 83
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchovný poradca 47
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Predatestačné -30


© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined