PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Finančná gramotnosť do škôl 10 124
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Alžbeta Boženská Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 49
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Školský manažment v materskej škole 15
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Predatestačné -30
Mgr. Ján Džunko Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13 91
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Ing. Anna Mikulová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 100
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
PaedDr. Jana Barľáková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 101
Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Františka Bednarčíková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 60
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Predatestačné -30
PaedDr. Katarína Bieľaková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35 77
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Miloslav Cisko Predatestačné -30 100
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Čarnogurská Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12 98
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Ján Gemza Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 136
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ľudmila Harabinová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 93
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Maya Howard Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7 83
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Mgr. Anna Kafková Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Predatestačné -30
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 10
Mgr. Daniela Krajgerová Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14 84
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Milada Krišáková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 133
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Ing. Zuzana Kromková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 40
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Ivana Kurňavová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 12
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Predatestačné -60
Digitálne technológie v materskej škole 11
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Mgr. Marta Mareková Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 136
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Helena Marhefková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 86
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Bc.Katarína Mláková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 24
Predatestačné -30
Obsahová reforma v materskej škole 10
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Nadané deti v materskej škole 9
Mgr. Marta Ovcarčíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Predatestačné -60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Daniela Penxová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 94
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Mária Raková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 72
Tvorba školského kurikula 17
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Predatestačné -60
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
RNDr. Mária Semančíková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Ing. Iveta Simčišinová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 86
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Predatestačné -30
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Skotzke Myšlienkové mapy vo výučba 15 30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ján Stanko Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Viera Stanková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Škantárová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 116
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Mgr. Beáta Švienta Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 40
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Emília Tomalová Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9 4
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Digitálne technológie v materskej škole 11
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Predatestačné -60
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Zuzana Vnenčáková Finančná gramotnosť do škôl 10 115
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined