PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 139
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
Alžbeta Boženská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 49
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Školský manažment v materskej škole 15
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Ing. Anna Mikulová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 100
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Predatestačné -30
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
RNDr. Mária Semančíková Myšlienkové mapy vo výučba 15 91
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Predatestačné -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Ing. Iveta Simčišinová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 109
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Františka Bednarčíková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 83
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
PaedDr. Katarína Bieľaková Myšlienkové mapy vo výučba 15 100
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Miloslav Cisko Predatestačné -30 100
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Čarnogurská Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12 59
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -60
Mgr. Miloš Čupka Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Ján Gemza Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 136
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Ľudmila Harabinová GeoGebra v edukačnom procese 15 108
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Maya Howard Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10 106
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Bc.František Kačica, DiS. art. Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 45
Tvorivé dotyky s umením 8
Alternatívne formy polyestetického vzdelávania a vyučovania 11
Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie 11
Mgr. Matúš Kačica Predatestačné -30 36
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Mgr. Anna Kafková Myšlienkové mapy vo výučba 15 105
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 72
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Daniela Krajgerová Digitalizácia učebných materiálov 15 107
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Milada Krišáková Finančná gramotnosť do škôl 10 133
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Ing. Zuzana Kromková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 63
Digitalizácia učebných materiálov 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Marta Mareková Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 151
Digitalizácia učebných materiálov 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Helena Marhefková Digitalizácia učebných materiálov 15 109
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Bc.Katarína Mláková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 62
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nadané deti v materskej škole 9
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Obsahová reforma v materskej škole 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Iveta Novotná Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 78
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Novotná Digitalizácia učebných materiálov 15 68
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Marta Ovcarčíková Finančná gramotnosť do škôl 10 76
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Predatestačné -60
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Daniela Penxová Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 117
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Mária Raková Finančná gramotnosť do škôl 10 80
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Predatestačné -60
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Predatestačné -30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Tvorba školského kurikula 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Ján Stanko Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Viera Stanková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Mária Škantárová Digitalizácia učebných materiálov 15 131
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Mgr. Beáta Švienta Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 63
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Predatestačné -30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Emília Tomalová Digitálne technológie v materskej škole 11 33
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Predatestačné -60
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 84
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Vnenčáková Finančná gramotnosť do škôl 10 123
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined