PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Anna Kromková Digitalizácia učebných materiálov 15 158
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ľudské práva v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Alžbeta Boženská Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21 62
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Školský manažment v materskej škole 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Mária Raková Predatestačné -60 80
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tvorba školského kurikula 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v premárnom vzdelávaní 14
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Predatestačné -30
RNDr. Mária Semančíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 104
Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporavaného počítačom 13
Dáta a ich prezentácia (UPJŠ) 13
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Ing. Iveta Simčišinová Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 109
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Bc.Vanessa Babiaková Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 30
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Mgr. Františka Bednarčíková Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 96
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Predatestačné -30
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Katarína Bieľaková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 100
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podorou IKT 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Nikola Bizubová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 43
Detské folktórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Mgr. Miloslav Cisko Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 113
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Predatestačné -30
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Čarnogurská Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 72
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Výchova a vzdelávanie žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Práca so systémom zberu a spracovnaia dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Predatestačné -60
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Miloš Čupka Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Gemza Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 149
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Ľudmila Harabinová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 108
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Maya Howard Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 106
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Metodika a jazyk pre učiteľov na elementárnom stupni vzdelávania 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Predatestačné -30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Predatestačné -30
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Bc.František Kačica, DiS. art. Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 75
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Tvorivé dotyky s umením 8
Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie 11
Alternatívne formy polyestetického vzdelávania a vyučovania 11
Mgr. Matúš Kačica Predatestačné -30 36
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Mgr. Anna Kafková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 118
Predatestačné -30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Mgr. Zuzana Kostková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 72
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Daniela Krajgerová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 107
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Predatestačné -30
Mgr. Milada Krišáková Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 133
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Multikultúrna výchova na 1. stupni základnej školy 10
Ing. Zuzana Kromková Digitalizácia učebných materiálov 15 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Marta Mareková Digitalizácia učebných materiálov 15 151
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Helena Marhefková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 109
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Ing. Anna Mikulová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 100
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Predatestačné -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.Katarína Mláková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 62
Digitalizácia učebných materiálov 15
Predatestačné -30
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Nadané deti v materskej škole 9
Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Obsahová reforma v materskej škole 10
Mgr. Iveta Novotná Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 31
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Predatestačné -60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Novotná Digitalizácia učebných materiálov 15 68
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Marta Ovcarčíková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 76
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predatestačné -60
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Daniela Penxová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 117
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou labolat´éria podporovaného počítačom 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Digitalizácia učebných materiálov 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ján Stanko Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 76
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Stanková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 76
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Škantárová Digitalizácia učebných materiálov 15 131
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyčovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku 14
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Beáta Švienta Predatestačné -30 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Emília Tomalová Materská škola ako súčasť školskej sústavy 9 61
Digitálne technológie v materskej škole 11
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Predatestačné -60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 84
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Zuzana Vnenčáková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 136
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Myšlienkové mapy vo výučba 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10


© aScAgenda 2020.0.1184 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined